UITNODIGING - 26 november consultatiebijeenkomst Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020

14 oktober 2018

Uitnodiging
consultatiebijeenkomst ‘Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020’
op maandag 26 november om 15.00 uur in De Stenge te Heinkenszand

 

In 2016 heeft de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland namens de Zeeuwse gemeenten meerjarige inkoopcontracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de jaren 2017-2019.

In de periode 2017/2018 hebben de Zeeuwse gemeenten de ‘Visie op het Specialistisch Zorglandschap’ vastgesteld. Hierin hebben de colleges en gemeenteraden de contouren en de ontwikkelrichting van het Zeeuws zorglandschap voor de jeugd vastgelegd.  

Parallel hieraan hebben de Ministeries van VWS en VenJ, en de VNG in april 2018 een gezamenlijk actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ gepresenteerd. De Zeeuwse visie en het landelijk actieprogramma zijn in samenspraak tussen gemeenten, Inkooporganisatie en jeugdhulpaanbieders de afgelopen maanden vertaald in een ‘Transformatieagenda Jeugd Zeeland’ waarin de zes landelijke actielijnen zijn geconcretiseerd naar een Zeeuwse aanpak. Op basis van deze beleidslijnen is de Inkooporganisatie in samenwerking met de gemeenten in april 2018 gestart met de ontwikkeling van een inkoopstrategie voor de jaren 2020-2023 die invulling geeft aan de Zeeuwse visie en aan de transformatiedoelen. Zeeland fungeert hierbij als één van de (vijf) pilotregio’s die met ondersteuning van specialisten van de VNG analyses heeft uitgevoerd en scenario’s heeft verkend. Deze verkenningen hebben geleid tot inzichten en contouren die we graag met u willen delen en bespreken.

 
Wij nodigen u daarom uit voor een informatie- en consultatiebijeenkomst waarin wij samen met vertegenwoordigers van het programma Specialistisch Zorglandschap van de VNG inzicht geven in het proces dat doorlopen is en we de analyses en scenario’s toelichten.

Wij bespreken graag de bestuurlijke uitgangspunten die geformuleerd zijn en willen met u in gesprek over ideeën, wensen en ambities, maar ook over uitdagingen, beperkingen en valkuilen.

Mede op basis van uw inbreng werken de Inkooporganisatie en de gemeenten vervolgens aan de verdere invulling van de Inkoopstrategie 2020 en de voorbereidingen voor de inkoop- dan wel aanbestedingsprocessen. Ook in 2019 zullen wij daarvoor nog verschillende consultatiebijeenkomsten houden.
 

Deze eerste consultatiebijeenkomst vindt plaats op 26 november 2018 van 15.00 – 17.00 uur in de Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand. Wij verzoeken u uiterlijk 16 november aan te geven of u aanwezig kunt zijn via info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl.